Ga naar de inhoud

ALGEMENE VOORWAARDEN RED PEPPER MEDIA

Artikel 1 – Definities

Content: de audiovisuele producties, waaronder doch niet uitsluitend documentaires, video(‘s) en promotionele content, die ten behoeve van Opdrachtgever conform de Offerte c.q. de Overeenkomst vervaardigd heeft.

Diensten: alle door Red Pepper Media ten behoeve van de Opdrachtgever te verlenen

diensten en in het bijzonder het vervaardigen en produceren van Content en/of Werken, zoals neergelegd in de Offerte en/of Overeenkomst.

Honorarium: De tussen Red Pepper Media en Opdrachtgever overeengekomen

vergoeding als tegenprestatie voor het verrichten van de Diensten.

Medium: Het medium waarvoor de Content door Red Pepper Media ten behoeve van Opdrachtgever is vervaardigd.

Red Pepper Media: de vennootschap onder firma Red Pepper Media, kantoorhoudende te 1217 WJ Hilversum aan de Joop van den Endeplein 11, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84890509.

Offerte: De in meer of mindere mate gespecificeerde schriftelijke aanbieding van Red Pepper Media waarin de Diensten die Red Pepper Media voornemens is om ten behoeve van Opdrachtgever te (doen) verrichten, alsmede de begroting van de daaraan verbonden kosten zijn opgenomen.

Opdracht: de door Red Pepper Media ten behoeve van Opdrachtgever te vervaardigen Content.

Opdrachtgever: de natuurlijke of (rechts)persoon ten behoeve van wie de Diensten wordt uitgevoerd en die met Red Pepper Media een overeenkomst aangaat of op een andere wijze met Red Pepper Media een overeenkomst is aangegaan.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Red Pepper Media en Opdrachtgever.

Partijen: Opdrachtgever en Red Pepper Media gezamenlijk.

Werken: De werken, waaronder doch niet uitsluitend werktekeningen, televisieformats, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, en andere materialen of (elektronische) bestanden, die Red Pepper Media ten behoeve van Opdrachtgever conform de Offerte c.q. de Overeenkomst vervaardigd heeft.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Red Pepper Media en Opdrachtgever, waaronder begrepen alle Diensten, die Red Pepper Media verleent en in het bijzonder de Diensten zoals in de Overeenkomst staan vermeld.

2.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle vennoten van Red Pepper Media en alle personen die voor Red Pepper Media werkzaam zijn en/of door Red Pepper Media zijn ingeschakeld.

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. Red Pepper Media wijst de toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop­) voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

2.4 Wanneer Red Pepper Media bij de uitvoering van een Overeenkomst gebruik maakt van een of meerdere derden, dan zijn zij gerechtigd ook een beroep te doen op door deze derde(n) gehanteerde algemene voorwaarden.

2.5 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding met Opdrachtgevers en zijn niet van toepassing op rechtsverhoudingen waarbij Red Pepper Media zelf een opdracht verstrekt aan derden, waaronder doch niet uitsluitend freelancers c.q. zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers).

Artikel 3 – Offertes

3.1 Alle door Red Pepper Media uitgebrachte Offertes zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De Offertes hebben een maximale geldigheidduur van 30 (zegge: dertig) dagen vanaf de offertedatum. Een uit meerdere onderdelen samengestelde Offerte kan uitsluitend integraal en dus niet gedeeltelijk worden geaccepteerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk met Red Pepper Media overeengekomen.

3.2 Red Pepper Media heeft na ontvangst van de acceptatie van een Offerte door Opdrachtgever 14 (zegge: veertien) dagen de tijd om deze acceptatie onverwijld te herroepen.

3.3 De in de Offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders in de Offerte vermeld.

Artikel 4 – Overeenkomsten

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat – hetzij Red Pepper Media de door Opdrachtgever ondertekende Offerte retour heeft ontvangen – hetzij Opdrachtgever schriftelijke of op andere wijze akkoord gaat met de Offerte – hetzij Red Pepper Media met instemming van Opdrachtgever met de uitvoering van de Diensten is begonnen.

4.2 De door Opdrachtgever geaccordeerde Offerte, deze algemene voorwaarden en enige aanvullende schriftelijke overeenkomsten vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van Partijen en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge begrotingen, aankondigingen en alle andere correspondentie.

4.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van hetgeen in de Offerte staat vermeld dan is Red Pepper Media daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk met Red Pepper Media overeengekomen.

4.4 In het geval dat Opdrachtgever de inhoud van de Overeenkomst wenst te wijzigen, waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen het wijzigen/corrigeren van het overeengekomen script, gewijzigde instructies na ontvangst van de voormontage en andere proeven, dient Opdrachtgever de door haar gewenste wijzigingen direct en schriftelijk aan Red Pepper Media mede te delen. De wijzigingen in de Overeenkomst dienen vervolgens schriftelijk door Red Pepper Media te worden aanvaard. Indien een wijziging en/of aanvulling meerwerk met zich meebrengt, geldt hiervoor een aanvullende vergoeding die ten laste van de Opdrachtgever komt. Indien de hoogte daarvan niet wordt overeengekomen, zal deze door Red Pepper Media eenzijdig naar redelijkheid worden vastgesteld.

4.5 In het geval dat in verband met de uitvoering van de Diensten tussen Red Pepper Media en Opdrachtgever een termijn is overeengekomen, dan geldt deze termijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Red Pepper Media biedt ten aanzien van afgesproken levertijden geen enkele garantie en niet-tijdige levering geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens Red Pepper Media. Een overeengekomen levertijd vervalt indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.5 In het geval dat de Diensten zijn uitgevoerd, zal het niet voldoen aan de verwachting van

Opdrachtgever ten aanzien van de namens Red Pepper Media uitgevoerde Diensten geen reden zijn tot het kosteloos herzien en/of het opnieuw uitvoeren van de Diensten.

4.6 Indien zich bij de uitvoering van de Overeenkomst door Red Pepper Media afwijkingen ten opzichte van de Offerte voordoen, zal Red Pepper Media Opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk informeren.

4.7 Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, vormgeving, huisstijl en daarmee verband

houdende zaken – waarvan Red Pepper Media aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan

Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de

Overeenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan Red Pepper Media worden verstrekt.

4.8 Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens, vormgeving, huisstijl en daarmee verband houdende zaken niet tijdig door Opdrachtgever aan Red Pepper Media zijn verstrekt, heeft Red Pepper Media het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de daaruit voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.9 Red Pepper Media is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Red Pepper Media is uitgegaan van door Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie c.q. documentatie.

4.10 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft de uitvoering en/of voortgang van een Overeenkomst mogelijk te maken, komen alle gevolgen hiervan, alsmede eventuele extra kosten volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.

4.11 Opdrachtgever is ermee bekend en stemt ermee in dat Red Pepper Media nooit zijn of haar medewerking zal verlenen aan een verzoek van Opdrachtgever om bij Diensten onjuiste mededelingen te doen c.q. kenmerken toe te dichten die in strijd zijn met de werkelijkheid.

Artikel 5 – Uitvoering Diensten en gebruik Content

5.1 Red Pepper Media is volledig vrij in de wijze waarop de Overeenkomst en vooral de Diensten zullen worden uitgevoerd, tenzij Opdrachtgever en Red Pepper Media hieromtrent nadrukkelijk specifieke afspraken zijn overeengekomen.

5.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de distributie en openbaarmaking van de Content. Het is Opdrachtgever uitsluitend toegestaan om de Content te distribueren c.q. te openbaren middels het Medium en voor het doel zoals in de Offerte en/of de Overeenkomst is overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.3 Indien van toepassing dient Opdrachtgever zorg te dragen voor een goed bereikbare,

deugdelijke en veilige werkplek voor Red Pepper Media en daarvoor alle noodzakelijke maatregelen te treffen, bij gebreke waarvan Red Pepper Media gerechtigd is de uitvoering van de Diensten tijdelijk of definitief te staken zonder dat het met Opdrachtgever overeengekomen Honorarium komt

te vervallen.

5.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle benodigde vergunningen, licenties, etc. noodzakelijk voor de uitvoering van de Diensten. De gevolgen van het niet hebben van de benodigde vergunningen, licenties, etc. komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Opdrachtgever is tevens gehouden te verifiëren dat de verzochte Diensten niet in strijd zijn met de toepasselijke wet – of regelgeving.

5.5 Indien Red Pepper Media dit wenst, zal de te verveelvoudigen Content anderszins, voor zover van toepassing, worden voorzien van het symbool ©, onder vermelding van de naam van Red Pepper Media en het jaar van eerste openbaarmaking, c.q. het jaar en/of nummer van een internationaal depot.

5.6 Red Pepper Media is gerechtigd de Content en/of Werken door middel van het treffen van (technische) voorzieningen of maatregelen te (doen) beschermen of beveiligen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om deze door of ten behoeve van Red Pepper Media getroffen technische voorzieningen of maatregelen te (doen) omzeilen, ontwijken of verwijderen.

5.7 Red Pepper Media zal de door haar vervaardigde Content en/of Werken gedurende een periode van 1 jaar bewaren, tenzij anders door Partijen schriftelijk is overeengekomen. Na 1 jaar is Red Pepper Media gerechtigd de Content en/of Werken te vernietigen. Red Pepper Media zal voorafgaand aan de vernietiging Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om de periode van bewaring te verlengen.

Artikel 6 – Honorarium en kosten

6.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast Honorarium overeenkomen.

6.2 Indien geen vast Honorarium is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het Honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Red Pepper Media, geldende voor de periode waarin de Diensten worden geleverd.

6.3 Red Pepper Media is gerechtigd het Honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de Diensten blijkt dat in redelijkheid niet van Red Pepper Media mag worden verwacht dat Red Pepper Media de overeengekomen Diensten tegen het oorspronkelijk overeengekomen Honorarium levert.

6.4 Het in een Overeenkomst opgenomen Honorarium is gebaseerd op de op dat moment bekende gegevens en omstandigheden. Mocht zich na de totstandkoming van de Overeenkomst externe kostprijsverhogende factoren voordoen, dan is Red Pepper Media gerechtigd het Honorarium in de Overeenkomst overeenkomstig aan te passen, zonder dat dit de Opdrachtgever het recht geeft de Overeenkomst te annuleren.

6.5 Red Pepper Media is gerechtigd om eventuele (externe) prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat de Overeenkomst is gesloten met Opdrachtgever te verrekenen.

6.6 De in de Offerte genoemde Honorariums zijn altijd exclusief fiscale heffingen (zoals BTW), alsmede alle reis-, verblijf-, en overige kosten.

6.7 Opdrachtgever is indien van toepassing verantwoordelijk voor de administratie en de financiële afwikkeling met de rechtenorganisaties (onder andere Buma/Stemra/Sena/etc.), tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 7 – Betaling

7.1 Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen, dient 50% van het overeengekomen Honorarium voorafgaand aan het leveren van de Diensten door Red Pepper Media volledig door Opdrachtgever te zijn voldaan en het restant van het Honorarium bij levering van de Content en/of Werken, bij gebreke waarvan Red Pepper Media gerechtigd is het leveren van de Diensten te annuleren c.q. op te schorten zonder dat daarmee de betalingsverplichting voor het overeengekomen Honorarium komt te vervallen.

7.2 Indien Red Pepper Media dit noodzakelijk acht kan zij Opdrachtgever verzoeken zekerheid te stellen voor het gehele overeengekomen Honorarium. De door Opdrachtgever verstrekte zekerheid dient in ieder geval het Honorarium en een additioneel bedrag van 15% van het Honorarium te omvatten.

7.3 Red Pepper Media zal na de totstandkoming van de Overeenkomst een factuur voor 50% van het overeengekomen Honorarium en overige kosten aan Opdrachtgever sturen. Opdrachtgever is verplicht om alle facturen van Red Pepper Media binnen veertien (14) dagen na dagtekening aan Red Pepper Media te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

7.4 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft de betaling tijdig te voldoen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7.5 Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van diens verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten, waaronder buitengerechtelijke incassokosten, ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever.

7.6 De door Opdrachtgever verschuldigde buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Red Pepper Media echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

7.7 De door Red Pepper Media van Opdrachtgever geïncasseerde gelden c.q. de door Opdrachtgever betaalde gelden strekken eerst ter vermindering van de verschuldigde incassokosten, daarna ter vermindering van de verschuldigde rente en vervolgens ter vermindering van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 8 – Beëindiging van de Overeenkomst

8.1 De Overeenkomst eindigt als de Diensten zijn verleend. Opdrachtgever is – nadat de Overeenkomst is beëindigd – niet gerechtigd om de Content en/of Werken of enig gedeelte daarvan te gebruiken, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met Red Pepper Media is overeengekomen.

8.2 Indien de Diensten door Red Pepper Media ten behoeve van een bepaald project dienen te worden verleend, bijvoorbeeld voor het vervaardigen van Content c.q. een audiovisuele productie, dan is de Opdrachtgever niet gerechtigd om de Overeenkomst tussentijds op te zeggen.

8.3 Red Pepper Media kan de Overeenkomst tussentijds opzeggen. Indien de Overeenkomst tussentijds door Red Pepper Media is opgezegd, zal Red Pepper Media na voldoening van de aan Red Pepper Media verschuldigde bedragen in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van het project, zodat de nog te leveren Diensten door een derde kunnen worden uitgevoerd.

Opdrachtgever is alsdan gehouden om de eventuele bijkomende kosten te vergoeden. De  intellectuele eigendomsrechten blijven ondanks de ter beschikkingstelling te allen tijde eigendom van Red Pepper Media.

8.4 Indien de Diensten niet op de overeengekomen datum kunnen worden geleverd, heeft Opdrachtgever het recht om in overleg met Red Pepper Media een nieuwe datum, respectievelijk data, vast te stellen.

8.5 Red Pepper Media is gerechtigd om de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien:

1.
Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt;
Opdrachtgever overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf;

2.
Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of overlijdt; of
Opdrachtgever jegens Red Pepper Media niet voldoet aan enige wettelijke verplichting, dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst.

8.6 Red Pepper Media is in de in artikel 8.5 genoemde gevallen gerechtigd om het door Opdrachtgever aan Red Pepper Media verschuldigde Honorarium terstond in zijn geheel op te eisen.

8.7 Opdrachtgever is verplicht om Red Pepper Media onmiddellijk te informeren indien zich een omstandigheid in de zin van artikel 8.5 voordoet. In het geval dat zich een omstandigheid in de zin van artikel 8.5 sub e voordoet, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is enige schuld aan Red Pepper Media direct opeisbaar.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door Red Pepper Media geleverde zaken, waaronder doch niet uitsluitend de Content, de Werken, apparatuur, software, (elektronische) bestanden, etc., blijven eigendom van Red Pepper Media totdat de Opdrachtgever aan alle verplichtingen jegens Red Pepper Media heeft voldaan.

9.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

9.3 Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Red Pepper Media direct daarvan op de hoogte te stellen.

9.4 Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

9.5 Voor het geval dat Red Pepper Media haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepbare toestemming aan Red Pepper Media om al die plaatsen te (doen) betreden waar de eigendommen van Red Pepper Media zich bevinden en die zaken mee terug te (doen) nemen.

Artikel 10 – Intellectuele Eigendom en Licentie

10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten welke voortvloeien uit de door Red Pepper Media vervaardigde en geleverde Content en/of Werken komen – met uitzondering van hetgeen door Opdrachtgever aan Red Pepper Media is aangeleverd – exclusief aan Red Pepper Media toe, tenzij in de Offerte van Red Pepper Media anders staat vermeld.

10.2 Red Pepper Media verleent na volledige betaling van de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een licentie voor het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Content conform het doel en het Medium waarvoor de Content conform de Offerte bedoeld is. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, waaronder doch niet uitsluitend begrepen wijziging, verminking of aantasting van de voorlopige of definitieve Content anderszins, heeft Red Pepper Media wegens inbreuk op haar rechten recht op een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Red Pepper Media een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

10.3 Voor wat betreft Content die voor promotionele doeleinden wordt vervaardigd geldt dat Opdrachtgever, na ontvangst van volledige betaling van alle facturen van Red Pepper Media, een licentie verkrijgt om de Content – gedurende de looptijd van de campagne van Opdrachtgever c.q. het gebruiksdoel zoals vooraf met Opdrachtgever overeengekomen – te gebruiken voor exploitatie middels het overeengekomen Medium.

10.4 Red Pepper Media behoudt het eigendom, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van de in het kader van de Overeenkomst door Red Pepper Media tot stand gebrachte Werken, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

10.5 Opdrachtgever is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Red Pepper Media niet gerechtigd de Content en/of Werken op enigerlei wijze te (doen) wijzigen en/of wijzigingen in de Content te (doen) aanbrengen. Indien Opdrachtgever wijziging van de Content en/of Werken als bedoeld in dit artikellid wenst, stelt zij Red Pepper Media in de gelegenheid om op nader overeen te komen condities een dergelijke wijziging uit te (doen) voeren. Dit laat de noodzakelijke voorafgaande schriftelijke toestemming hiervoor van Red Pepper Media onverlet.

10.6 Behoudens voor zover schriftelijk anders overeengekomen en/of de Content zich er niet voor leent, is Red Pepper Media te allen tijde gerechtigd om op de gebruikelijke wijze in het colofon, in een titelrol of anderszins haar naam op of bij de Content te (laten) vermelden of verwijderen en is het Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming de Content s zonder vermelding van de naam van Red Pepper Media openbaar te (doen) maken of te (doen) verveelvoudigen.

10.7 Red Pepper Media heeft met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, het recht de Content te gebruiken voor haar eigen portfolio, publiciteit of promotie, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Red Pepper Media heeft uitsluitend toestemming van Opdrachtgever nodig in het geval Opdrachtgever zelf nog niet tot gebruik van de Content is overgegaan, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden geweigerd.

Artikel 11 – Overmacht

11.1 In het geval dat Red Pepper Media door overmacht wordt verhinderd de Diensten geheel of gedeeltelijk te verlenen, heeft Red Pepper Media het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Diensten op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter harer keuze en zonder dat Red Pepper Media gehouden is om enige door Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, elke oorzaak of omstandigheid, voorzien of niet-voorzien, waarop Red Pepper Media geen invloed kan uitoefenen, waardoor Red Pepper Media niet in staat is de verplichtingen na te komen en welke in redelijkheid niet voor risico van Red Pepper Media behoort te komen. Hieronder behoren, maar zijn niet gelimiteerd tot, de volgende omstandigheden: vertraging bij of wanprestatie door (toe) leveranciers, vervoersmogelijkheden, bedrijfsstoringen, ziekteverzuim en werkstakingen, natuurrampen, uitbraak van enig virus, oorlog, overheidsmaatregelen, dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, machinebreuk en

andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van Red Pepper Media verhinderen of beperken, alsmede indien de nakoming door Red Pepper Media wordt verhinderd door redenen van persoonlijke aard.

Artikel 12 – Klachten en herstel

12.1 Indien en voor zover Opdrachtgever op objectieve gronden van menig is dat de uitgevoerde Diensten ondeugdelijk zijn verricht, dan dient Opdrachtgever dit binnen (8) acht dagen schriftelijk aan Red Pepper Media kenbaar te hebben gemaakt, bij gebreke waarvan de Diensten geacht worden deugdelijk en tijdig te zijn verleend.

12.2 Indien Red Pepper Media van mening is dat een klacht van Opdrachtgever gegrond is, zal Red Pepper Media  in de gelegenheid worden gesteld om de betreffende Diensten nogmaals te (doen) verrichten. In het geval dat het alsnog verlenen van de Diensten naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal Red Pepper Media slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1 Mede gelet op de aard van de te leveren Diensten als de subjectieve beoordelingsaspecten, welke bij de Diensten en het vervaardigen van de Content en/of Werken een rol spelen, is Red Pepper Media niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een gedraging van Red Pepper Media of van enige door haar ingeschakelde derde in de nakoming van de Overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld.

13.2 Indirecte schade of gevolgschade, zoals niet genoten omzet of winst, gemiste besparingen of reputatieschade zal nimmer voor vergoeding door Red Pepper Media aan Opdrachtgever in aanmerking komen.

13.3 Opdrachtgever vrijwaart Red Pepper Media ten aanzien van alle aanspraken van derden voor alle schade en kosten die Red Pepper Media of enige door haar ingeschakelde derde lijdt als direct of indirect gevolg van het vervaardigen en produceren van de Content en/of Werken, indien de inhoud daarvan op verzoek van Opdrachtgever door Red Pepper Media is gemaakt, alsmede wegens het gebruik van de door Opdrachtgever verstrekte informatie, gegevens, materialen, vormgeving, huisstijl en daarmee verband houdende zaken c.q. informatie.

13.4 Opdrachtgever vrijwaart Red Pepper Media voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

13.5 Red Pepper Media is niet aansprakelijk voor door Red Pepper Media ter uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.

13.6 Indien in rechte zou komen vast te staan dat Red Pepper Media en/of de door haar ingeschakelde derde aansprakelijk is voor door Opdrachtgever geleden schade, dan is de totale aansprakelijkheid van Red Pepper Media wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst of uit onrechtmatige daad of anderszins in voorkomend geval in ieder geval steeds beperkt tot de hoogte van het bedrag dat in voorkomende gevallen onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Red Pepper Media wordt uitgekeerd of, indien geen verzekering is afgesloten, tot de hoogte van het overeengekomen Honorarium.

13.7 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, alsmede de vrijwaringen worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Red Pepper Media en ieder ander van wiens hulp Red Pepper Media gebruik maakt bij de uitvoering van deze overeenkomst.

13.8 Indien Opdrachtgever aan Red Pepper Media informatiedragers, digitale databestanden of software verstrekt, garandeert Opdrachtgever jegens Red Pepper Media dat de informatiedragers, digitale databestanden en software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14 – Opschortingsrecht

Indien Opdrachtgever haar verplichtingen jegens Red Pepper Media geheel of gedeeltelijk niet nakomt, is Red Pepper Media gerechtigd om, zonder ingebrekestelling, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat Opdrachtgever volledig aan al haar verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt tevens indien Red Pepper Media goede grond heeft om te vrezen dat Opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen en Opdrachtgever hiervoor geen of onvoldoende zekerheden heeft verstrekt.

Artikel 15 -Geheimhouding

15.1 Partijen zullen alle in het kader van deze Algemene Voorwaarden en de tussen Partijen gesloten Overeenkomst ontvangen informatie (waaronder de inhoud van de Overeenkomst en alle informatie over het Honorarium) vertrouwelijk behandelen en niet aan enige derde openbaar maken, tenzij dit openbaar maken noodzakelijk is voor de uitvoering van een Overeenkomst of op last van een gerechtelijke instantie.

15.2 Indien Red Pepper Media- op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak – gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Red Pepper Media zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkent of toegestaan recht van verschoning, dan is Red Pepper Media niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 16 – Overdracht aan derden

Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze algemene voorwaarden gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Red Pepper Media.

Artikel 17 – Slotbepalingen

17.1 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2022.

17.2 In het geval dat enige bepaling(en) in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Red Pepper Media en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is telkens leidend voor de uitleg van deze algemene voorwaarden.

17.3 Deze algemene voorwaarden, alsmede alle eventuele Overeenkomsten die daaruitvoortvloeien, aangegaan door of met Red Pepper Media, worden beheerst door Nederlands recht.

17.4 Alle geschillen tussen een Opdrachtgever en Red Pepper Media, voortvloeiend uit, die naar aanleiding van of in verband met deze algemene voorwaarden en/of eventuele Overeenkomsten mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.